tirsdag, 03 desember 2019 14:27

Stengt for allmenn ferdsel

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Fra og med tirsdag 3. desember er bommene ved Trånnåbakksetra og ved Osen stengt for allmenn ferdsel. 

I 2014 var det - som de fleste vel vet - en Jordskiftesak som endte med følgende vedtak:
 
"Bruksordningsregler for brøyting av Gjevilvassvegene".
 
Bruksordningsreglene gjelder de veger som driftes og vedlikeholdes av Gjevilvassveien SA, jf, vedtektene for Gjevilvassveien SA.
Bruksordningsreglene gjelder for parter i sak 1600-2013-0053 Gjevilvassveiene.
  1. Parter som for egen regning ønsker å brøyte noen av vegparsellene innenfor Gjevilvassveien SA sitt ansvarsområde som Gjevilvassveien SA selv ikke brøyter,                                                                                                                                                                                            står fritt til å gjøre dette. De parter som ønsker vegen brøytet, skal fordele brøytekostnadene mellom seg. 
  1. Varsel om brøyting skal gis styret i Gjevilvassveien SA innen 1. november hvert år for kommende brøytesesong. Ved tidligere snøfall gis styret i Gjevilvassveien SA én dags varsel om brøyting. 
  1. Styret i Gjevilvassveien SA, eller parter som brøyter vegen av eget tiltak, kan sette opp stengsel som hindrer allmenn ferdsel og utelukker ferdsel fra andre enn de parter son har betalt for brøyting på den aktuelle strekningen.                                                                                            Stengselet skal fjernes når brøytesesongen er slutt.

Det ble før 1. november sendt varsel om at hele veisystemet kan bli brøytet i vinter.

For mange av oss kan disse bruksordningsreglene virke uklare, og styret har derfor fått en advokat til å se på dem for oss. Det følgende er hans vurderinger.

Av jordskifterettens premisser fremgår:
 
«Jordskifterettens vurderinger rundt behovet for helårsvei er knyttet til partene i saken, altså de som har seter – eller skogseiendommer i Gjevillvassdalen. Anledningen til å kjøre på brøyta veg må derfor begrenses til partene i saken og deres behov i forbindelse med utnyttelse av egne eiendommer. Slik utnyttelse må også kunne inkludere utleie av eiendommene , men det er partene selv som må stå ansvarlige. Det skal da ikke være behov for å brøyte opp parkeringsplasser, møte – eller snuplasser lengre inn i Gjevillvassdalen utover behovet til de parter i saken som å ønsker å benytte seg av brøytet veg.»
 
I selve bruksordningsreglene er i annet avsnitt inntatt følgende:
 
«Bruksordningen gjelder for parter i sak 1600-2013-0053 Gjevilvassveiene».
 
Etter dette er "parter" å oppfatte som de som er eiere av setervoller og skogteiger, og som i krafta dette også var parter i jordskiftesaken. Dette innebærer at hytteeiere ikke er parter. De som kan brøyte, er de som har setereiendommer og skog i dalen. Som det fremgå av det siterte avsnitt ovenfor, vil da også anledningen til å brøyte «begrenses til partene i saken og deres behov i forbindelse med utnyttelsen av egne eiendommer». Dette betyr at hytteeiere, og andre som ikke var parter i jordskiftesaken, hverken kan kreve brøyting, eller gis anledning til kjøring, selv om vegen er brøytet. Retten til brøyting er knyttet til partenes behov for kjøring – ikke for at andre skal ha denne muligheten.
 
Leietakere til setre, arbeidsfolk og entreprenører som utfører vedlikehold på partenes eiendommer vil ha muligheter for å kjøre – jf formuleringen om at brøyting skal skje i forbindelse «med utnyttelse av egne eiendommer». Også de som leier seterhus som tilhører partene i saken kan kjøre ut i fra at slik utnyttelse «må også kunne inkludere utleie av eiendommene, men det er partene selv som må stå ansvarlig».
 
Av bruksordningsregelen pkt 3 fremgår at «Styret i Gjevilvassveien SA, eller parter som brøyter vegen av eget tiltak, kan sette opp stengsel som hindrer allmenn ferdsel og utelukker ferdsel fra andre enn de parter som har betalt for brøyting på den aktuelle strekningen». Også denne bestemmelsen indikerer at det bare er de grunneiere/parter som ønsker brøyting som kan kjøre. Det kan altså ikke etableres en ordning hvor det gis samtykke til at hytteeiere, eller andre som ønsker å kjøre, kan få tillatelse til dette mot å betale en avgift til den som brøyter.
Som det også fremgår av samme punkt, kan styret i Gjevilvassveien SA "- - sette opp stengsel som hindrer allmenn ferdsel og utelukker ferdsel fra andre enn de parter som har betalt for brøyting - -".
 
De av partene som ønsker å brøyte, skal fordele kostnadene seg i mellom. De kan imidlertid ikke finansiere sin brøyting ved å la andre kjøre, og kreve inn avgift fra disse.

 

Lest 3028 ganger